توضیحات

مجموعه راهنمای جک شامل قاب فلکه هرز گرد و کفشک راهنما می‌باشد.